Ouderraad

Mogen wij ons aan u voorstellen?

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen die op De Akker zitten. De OR heeft diverse werkgroepen die activiteiten organiseren die bijdragen aan een goede sfeer op school. Hierbij valt te denken aan de sportdag, creatieve activiteiten, het sinterklaasfeest, de kerstviering, het schoolreisje en nog veel meer.

Ook bepaalt de OR de hoogte van de jaarlijkse ouderbijdrage en zorgt ervoor dat deze bijdragen binnen komen. De opbrengsten daarvan besteden we aan de hierboven genoemde activiteiten en soms aan extra leermiddelen.

Daarnaast heeft de OR een zogenaamde ‘klankbordfunctie’ voor alle ouders van de school en voor de leden van de Medezeggenschapsraad (MR). Dit betekent dat we een luisterend oor zijn. Als het nodig is (en als u het goed vindt) bespreken we zaken die we van u horen met de schoolleiding.

Wij mogen ook, gevraagd en ongevraagd, adviezen geven aan de MR. De MR besluit dan wat ze met die adviezen doet richting het bestuur van de school. Eén van onze leden zit namens ons in de MR.

In de OR zit een vertegenwoordiging van alle ouders van leerlingen van de school. U als ouder kunt de leden van de OR kiezen. Dit gebeurt in november tijdens de jaarlijkse vergadering voor alle leden van de OR (dit zijn alle ouders van de school die de vrijwillige ouderbijdrage betalen). In deze jaarvergadering leggen we ook verantwoording af over de genomen beslissingen, de uitgevoerde activiteiten, de hoogte van de ouderbijdrage per kind en de uitgaven. Ook kijken we met de OR vooruit: waar kunnen wij of waar kan de school dingen (nog) beter doen. Graag gaan we met u in gesprek over diverse zaken op school die van belang zijn voor u als ouder.

Wij vergaderen gemiddeld eens per twee maanden. Alle vergaderingen zijn openbaar. U bent dus van harte welkom. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school.

Wat doet de ouderraad in het onderwijs?

De OR heeft ten doel de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten, en in brede zin ondersteuning te geven voor het bieden van ontplooiingskansen aan de leerlingen van de school. Hiermee hoopt de OR bij te dragen aan een goed schoolklimaat.

Om dit doel te bereiken zorgt de OR voor:

Het vertegenwoordigen van de ouders.
Als aanspreekpunt fungeren voor de ouders.
Het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders.
Het (mede)organiseren van activiteiten.
Het steunen van de school bij de vervulling van haar taak.
Het bevorderen van de bloei van de school.
Het onderhouden van contacten met de directie en medezeggenschapsraad.
Advies geven aan de schoolleiding en medezeggenschapsraad.

Werkgroepen van de OR

Sport, Spel en Feesten

Deze werkgroep organiseert alles dat niet met het leerprogramma van de school te maken heeft. Er zijn verschillende subgroepen die 1 x per 2 maanden bijeen komen voor o.a. de volgende activiteiten: Sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje, sportdag, avondvierdaagse.

Verkeer

Hierbij ligt de nadruk op de veiligheid rond de school. Door middel van projecten wordt dit tot uitdrukking gebracht, bijvoorbeeld project Streetwise. Het parkeerbeleid hoort ook tot deze werkgroep. Ondersteuning wordt verkregen van Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Hengelo.

Boek en Blad/Overblijven

Deze werkgroep organiseert het voorleesontbijt (nationaal schoolontbijt) en de voorleeswedstrijd voor groepen 7 en 8. Ook organiseert deze werkgroep alles wat met het overblijven te maken heeft.

Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Neem dan contact op met één van de leden.