Medezeggenschapsraad

De MR is een wettelijk ingestelde raad. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook wel eens een beslissende rol in beleidszaken. Over sommige onderwerpen adviseert de MR het bestuur en er zijn ook zaken waarin de MR een zwaardere stem heeft via het instemmingsrecht. Al deze rechten zijn vastgelegd in de wet (wet WMS)
Een aantal voorbeelden van zaken die besproken kunnen worden in de MR en waar de MR instemmingsrecht over hebt:


• Introductie continurooster
• vaststelling van de onderwijstijd
• vaststelling van de schoolgids
• de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussen schoolse opvang: de lunch
• vaststellen of wijzigen van een schoolreglement
• vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

 

Daarnaast mag de MR dus ook advies uitbrengen. Daarbij kunnen allerlei zaken besproken worden. Een aantal voorbeelden zouden kunnen zijn:
• de verkeersveiligheid rond de school
• de keuze om de kinderen wel of niet te laten douchen na de gymles
• de invulling van het schoolreisje
• de hoeveelheid huiswerk in de bovenbouw
• omgaan met pestgedrag (het pestprotocol)

 

Nu kun je afvragen of je als ouder iets te zeggen hebt over het beleid. Wanneer je als ouder in de MR zit, mag je in principe elk onderwerp betreffende het beleid van de school ter sprake brengen. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er problemen met individuele leerlingen of leerkrachten worden besproken, maar je kunt zaken waar je zorgen of ideeën over hebt op de agenda laten zetten. Daarom is het van belang dat wij ook signalen ontvangen van de ouders zelf. Zo kunnen wij zaken aanbrengen die onder de ouders leven. Wat wel belangrijk te weten is, is dat de leden van de MR in de raad zitten zonder last en ruggespraak! Dat wil zeggen dat de MR zelfstandig en zonder verder overleg kunnen adviseren over of instemmen met voorstellen van het bestuur!

 

Heeft u een vraag of een opmerking voor de MR? Mail ons dan.

 

Oudergeleding MR:

  • Gerrit-Jan Leusink voorzitter
  • Linda Wennink
  • Marjolein de Vries

 

Personeelsgeleding MR:

  • Hans Haer secretaris
  • Esther Maring
  • Annerie Hofstede